Contact

Privacy beleid

1.    Algemeen

1.1.    Huidig privacy beleid gaat uit van B&C Consulting bvba, met ondernemingsnummer 0819.957.826, met handelsnaam BR-Performance en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Molenweg 94, Unit 2 (hierna : « BR-Performance »).

Tel : 03/866.11.35

Email : [email protected]

1.2.    Huidig privacy beleid is erop gericht de klant in te lichten inzake de gegevens die BR-Performance verzamelt, waarom deze worden verzameld, of ze met derden worden gedeeld, hoe lang ze worden bewaard, over welke rechten de klanten beschikken en over hoe de klanten de desbetreffende rechten kunnen uitoefenen.

 

2.    De gegevens verwerkt door BR-Performance

BR-Performance verwerkt volgende gegevens van haar klanten:

Om een offerte aan te vragen bij BR-Performance en om beroep te doen op de diensten van BR-Performance is het noodzakelijk dat BR-Performance over de volgende gegevens beschikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoongegevens
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer
 • Voertuig gerelateerde informatie zoals:
  • Chassisnummer van het voertuig
  • Nummerplaat van het voertuig
  • Het merk en model van het huidige voertuig
  • Kilometerstand
  • Herstelling geschiedenis van het voertuig
  • Informatie met betrekking tot de connectiviteit van uw voertuig
  • Informatie met betrekking tot connectiviteit tot uw voertuig via apps

  Daarnaast kan BR-Performance, wanneer de klant haar website bezoekt via een smartphone, laptop of tablet, ook de volgende gegevens van de klant verwerken:

 • IP-adres alsook andere identificatiegegevens van het apparaat zoals het type browser, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere informatie over het apparaat. Br-Performance zal deze gegevens echter niet gebruiken om de klant te identificeren.
 • Het surfgedrag van de klant op de website van BR-Performance waaronder klikgedrag, zoekopdrachten- en resultaten en de duur en tijd van het bezoek van de klant op de website, kan tot identificatie van de klant leiden, voor zover de klant de cookies en pixels op de website aanvaard heeft.

 

3.    Waarom verwerkt BR-Performance persoonsgegevens

BR-Performance verwerkt de hoger vermelde persoonsgegevens voor de volgende bepaalde doeleinden:

A.   In het kader van het klantenbeheer, de precontractuele fase en het uitvoeren van de overeenkomst (uitvoeren overeenkomst)

BR-Performance verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klant om de bestelling van de klant te kunnen verwerken, de klant te kunnen informeren over het verloop van de bestelling, de correcte uitvoering van de bestelling en de facturatie.

Daarnaast worden de desbetreffende persoonsgegevens ook gebruikt in het kader van de klantendienst (dienst na verkoop) voor het beantwoorden van vragen, behandelen van klachten of andere aangevraagde diensten via onze sociale media, e-mail, telefonisch of per post.

De verwerking van bepaalde van de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens van de klant is BR-Performance dan ook niet in staat om de met de klant gesloten overeenkomst uit te voeren.

Tenslotte kan BR-Performance de persoonsgegevens ook gebruiken om de klantentevredenheid te meten en zo te optimaliseren.

 

B.   Om onze bedrijfsactiviteiten en de relatie met u te beheren en te verbeteren (rechtmatig belang)

BR-Performance verwerkt de persoonsgegevens van de klanten om haar producten, diensten en/of bedrijfs- of marketingstrategieën te begrijpen en te verbeteren; voor onderzoeksdoeleinden; om haar relatie met de klanten te beheren en te verbeteren alsook voor administratieve doeleinden; om met behulp hiervan te achterhalen welke informatie, producten en diensten de klanten wellicht zullen interesseren teneinde ze informatie, aanbiedingen en online reclame voor deze producten of diensten toe te sturen of te tonen; om de ervaring van de klanten met onze producten en service te individualiseren; om ervoor te zorgen dat haar producten en diensten geleverd en gebruikt worden in overeenstemming met de wet en de voorwaarden die erop van toepassing zijn; en om, waar nodig, haar rechten of eigendom of de rechten of eigendom van derden te beschermen en te verdedigen, of om fraude, beveiligings-, veiligheids- of privacyproblemen te detecteren, te voorkomen of aan te pakken;

 

C.   Om de klant te informeren en inspireren via de nieuwsbrieven van BR-Performance (rechtmatig belang)

BR-Performance kan haar klanten per e-mail de algemene nieuwsbrief en/of persoonlijke mailings toesturen, maar ook marketingmateriaal dat is afgestemd op de voorkeuren van de klant.

Bij iedere communicatie is er een afmeldmogelijkheid mocht de klant geen interesse meer hebben in de mailings van BR-Performance

 

D.   Om de klant te informeren en inspireren via andere nieuwsbrieven (toestemming)

Indien de klant zijn of haar toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van mailings van de zusterbedrijven van BR-Performance - met betrekking tot gelijkaardige producten en/of diensten - kan BR-Performance en/of het zusterbedrijf de klant per e-mail nieuwsbrieven, marketingmateriaal en/of persoonlijke mailings toesturen voor wat betreft de gelijkaardige producten en/of diensten.

Bij iedere communicatie is er een afmeldmogelijkheid mocht de klant geen interesse meer hebben in de mailings van BR-Performance.

Indien de persoonsgegevens van de klant verder zouden verwerkt worden voor andere doeleinden dan degene die hierboven vermeld worden, zal BR-Performance de klant hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en zal BR-Performance, voor zover nodig, de toestemming vragen van de klant.

 

4.    Worden de gegevens gedeeld met derden

BR-Performance kan uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen van de Engineered Performance Technologies Groep (EPT Groep) in de wereld.  Wanneer BR-Performance uw persoonsgegevens deelt, zal BR-Performance ervoor zorgen dat deze gebruikt worden voor doeleinden die verenigbaar zijn met die welke in deze kennisgeving beschreven worden.

Voor het overige worden de persoonsgegevens van de klant nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan andere derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop de persoonsgegevens van de klant aan andere derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • De klant geeft zijn/haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor BR-Performance tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op ondernemingen of andere organisaties om namens ons diensten te verstrekken, zoals webhostingbedrijven, mailing vendors, analytics providers, event hostingdiensten en IT-leveranciers.

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen:

 • Aan de externe onderaannemers, in de context van diensten die BR-Performance aan hen vraagt om namens BR-Performance te presteren (bv: IT-serviceproviders; e-mailmarketingservices, cloud-services,…).  In dit geval kunnen deze bedrijven alleen strikt de gegevens gebruiken binnen de grenzen van de instructies die BR-Performance hen geeft, en dit steeds in overeenstemming met huidig beleid inzake gegevensbescherming. In geen geval worden zij eigenaar van de gegevens van de klant.
 • De ondernemingen van EPT Groep. Een lijst van de ondernemingen die deel uitmaken van de EPT Groep, vindt u hier [http://engineeredperformancetechnologies.com/]

 

5.    Internationale overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswet en kunnen zowel binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') als naar landen buiten de EER (met inbegrip van de Verenigde Staten) overgedragen worden. Het kan zijn dat de landen waarnaar we uw persoonsgegevens overdragen, niet door de Europese Commissie beschouwd worden als landen die “gepaste mate van bescherming voor uw persoonsgegevens”  bieden. Als gevolg hiervan zullen we, wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, gepaste voorzorgsmaatregelen treffen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren beschermd zijn, ongeacht het land waarnaar ze overgedragen worden. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen het verkrijgen van contractuele zekerheden van een derde omvatten, aan wie toegang wordt verleend tot uw persoonsgegevens, voor het feit dat uw persoonsgegevens beschermd zullen worden door normen die gelijkwaardig zullen zijn aan die welke uw persoonsgegevens beschermen, wanneer deze zich binnen de EER bevinden. Als u graag meer wilt vernemen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen, wanneer deze overgedragen worden buiten de EER, of als u een kopie wenst te ontvangen van de voorzorgsmaatregelen die we implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, wanneer deze overgedragen worden, gelieve dan contact op te nemen met: B&C Consulting bvba (zie gegevens bovenaan onder punt 1).

 

6.    Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonlijke gegevens van de klant worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. In het kader van klantenbeheer zal BR-Performance de persoonsgegevens gedurende 15 jaar bijhouden. In het kader van de mailings (algemene nieuwsbrief en persoonlijke mailings) zal BR-Performance de gegevens verwijderen twee maanden nadat de klant zich uitgeschreven heeft hiervoor.

Onafhankelijk van deze periode waarin BR-Performance persoonsgegevens bewaart, verwijdert BR-Performance eveneens de persoonsgegevens indien de klant daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 

7.    Welke rechten heeft de klant en hoe kan hij deze uitoefenen

De klant heeft verschillende rechten, die deze kan uitoefenen door contact op te nemen met BR Performance via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant en die door BR-Performance verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van de persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van de persoonsgegevens ofwel via het verstrekken ervan aan de klant in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door BR-Performance aan de door de klant aangeduide derde dienstverlener.
 • Het zich verzetten tegen het gebruik van de persoonsgegevens door de klant voor direct marketingdoeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien de klant niet tevreden is over de behandeling van de vraag of klacht door BR-Performance, via volgende gegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
[email protected]

 

 

8.    Hoe kan de klant zijn rechten uitoefenen

De klant kan BR-Performance steeds contacteren via hogerstaande gegevens.

 • Milltek
 • Forge
 • Sachs Performance
 • Mountune Performance
 • KW Suspensions
 • BMC Air Filters
 • Carbonio
 • Akrapovic
 • Ragazzon
 • Ferodo Racing
 • Red Bull
 • Cargraphic
 • Supersprint
 • Pipercross
 • RSR Spa
 • Remus
 • Armytrix
 • HRE
 • IPE Exhaust
 • Thor
 • RSR Nurburg

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.