Contact

Verkoopsvoorwaarden

1.     Algemeen

1.1.      De rechtsverhouding en iedere overeenkomst tussen BR-Performance (B & C Consulting BVBA, met ondernemingsnummer 0819.957.826, met handelsnaam ‘BR-Performance’ en met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Molenweg 94, Unit 2) en de klant wordt uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. 

1.2.      De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website: http://www.br-performance.be/nl-be/verkoopsvoorwaarden/. Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. Door iedere bestelling en aankoop van diensten of producten bij BR-Performance, bevestigt de klant dat hij of zij deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. 

1.3.      Deze voorwaarden kunnen veranderd en aangepast worden door BR-Performance. Onder geen beding zullen de eventuele algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen BR-Performance en de klant. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

2.     Informatie, offertes en orderbevestiging.

2.1.      De informatie die door BR-Performance publiek beschikbaar wordt gesteld (o.a. via de website) is van algemene aard en is onderhevig aan bijwerking en/of wijziging. Die informatie zelf is in principe niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. BR-Performance behoudt zich het recht voor de kenmerken van haar diensten en producten te wijzigen.

2.2.      Alle offertes van BR-Performance zijn inclusief BTW, worden vrijblijvend gedaan en gelden slechts gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte tenzij anders overeengekomen.

2.3.      De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en tarieven die door BR-Performance in acht worden genomen. De offertes worden daarenboven berekend op basis van twee parameters. Te weten, 1) de thans geldende prijs/tarief voor het aangekochte onderdeel en/of software en 2) de thans geldende prijs/tarief voor de werkuren berekend onder andere op basis van de informatie zoals voorzien door de klant.

Het aantal werkuren zoals aangegeven op de offerte maken steeds een inschatting uit. Indien deze inschatting met meer dan 30% wordt overtroffen, zal de klant hiervan op voorhand worden op de hoogte gebracht zoals bepaald in artikel 3 van huidige algemene voorwaarden.

2.4.      De offertes van BR-Performance zijn niet bindend tenzij ze door de klant werden ondertekend of anderszins onmiskenbaar aanvaard en de klant zich adequaat heeft geïdentificeerd. Elke aanvaarde offerte c.q. bestelling houdt een betalingsverplichting in voor de klant.

2.5.      Iedere bestelling geplaatst door de klant voor producten en/of onderdelen, andere dan software, maken specifieke producten en/of onderdelen voor de desbetreffende klant uit. BR-Performance zal de door de klant bestelde producten op haar beurt bestellen bij een derde partij hierbij rekening houdende met de specificaties van de klant. Door aanvaarding van de offerte en huidige algemene voorwaarden bevestigt de klant kennis te hebben van het principe dat de desbetreffende bestelling in ieder geval betaald dient te worden door de klant, zelfs in het geval deze de bestelling later zou annuleren (zie ook artikel 3.3 en verder).

2.6.      BR-Performance zal pas gehouden zijn tot levering van diensten, nadat zij het betreffende voertuig waar de diensten dienen op geleverd te worden aan een in situ onderzoek heeft kunnen onderwerpen. Mocht in situ blijken dat de wagen ongeschikt is voor de te leveren diensten, behoudt BR-Performance zich het recht voor de levering van de diensten te weigeren. BR-Performance zal de klant steeds op duidelijke wijze toelichten van de redenen van de desbetreffende weigering. De klant zal eventueel gemaakte transportkosten niet kunnen verhalen op BR-Performance evenals eventueel andere gemaakte kosten. 

De in situ test uitgevoerd door BR-Performance wordt steeds uitgevoerd op eigen risico van de klant.

 

3.     Bestellingen, prijzen en beschikbaarheid.  

3.1.      De prijzen van de diensten en producten van BR-Performance gelden ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro (EUR, €). De prijs is deze zoals in de offerte vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. Bij sommige bestellingen worden bijkomende behandelingskosten aangerekend. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelingen, en BR-Performance houdt zich dan ook het recht voor om de prijzen van haar producten ten allen tijde aan te passen. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven op de website of anderszins vastgesteld of overeengekomen tussen BR-Performance en de klant.

3.2.      BR-Performance verwerkt de geplaatste bestellingen zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. BR-Performance behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant.

3.3.      Voor zover de klant haar bestelling wenst te annuleren, dient dit steeds op schriftelijke wijze te gebeuren. De annulatie kan pas als aanvaard worden beschouwd voor zover BR-Performance de klant een schriftelijke bevestiging stuurt. Zoals bepaald in artikel 2.5 is de klant ertoe gehouden, in geval van annulatie van de bestelling, om de bestelde producten en/of onderdelen alsnog te betalen.

3.4.      Na installatie van de producten, of een deel van de producten, door BR-Performance bij de klant, kan de bestelling niet meer geannuleerd worden door de klant.

3.5.      Alle bijkomende prestaties, al dan niet rechtstreeks het voorwerp van de bestelling, worden afzonderlijk gefactureerd, hiertoe behoren onder andere, zonder daartoe beperkt te zijn: werkuren voor montage, herprogrammatie en installatie. De klant krijgt op voorhand een raming van de te verwachte kosten. Indien er onvoorziene kosten eigen aan het te programmeren voertuig opduiken, wordt de cliënt hiervan op voorhand, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gewaarschuwd, doch enkel indien de raming met meer dan 30% zal worden overtroffen. Indien de klant alsdan beslist deze kost niet te willen dragen, zal deze de reeds gemaakte kosten in ieder geval dienen te vergoeden. 

 

4.     Leveringen en aanvaarding.  

4.1.      BR-Performance levert de bestelde diensten en/of producten op het tijdstip en de plaats zoals bepaald in de bevestiging van de bestelling door BR-Performance en dit na volledige betaling van de prijs, behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

4.2.      Leveringstermijnen zijn benaderend en worden louter ter indicatieve titel vermeld (zie hiervoor ook artikelen 2 en 3). Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. Leveringen worden desgevallend verzonden op kosten en risico (onder andere van opslag, laden, transport en lossen) van de klant.  

 

5.      Niet nakoming verbintenis

5.1.      Indien de klant of BR-Performance één van hun essentiële verbintenissen niet nakomen, zoals de tijdige en volledige betaling door de klant, verbreking van de bestelling na bevestiging ervan of levering door BR-Performance, heeft de andere partij die niet in gebreke is het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de prijs van de bestelde producten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

6.     Controle, aanvaarding, waarborg en aansprakelijkheid.

6.1.      De klant dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. De klant verbindt zich ertoe eventuele klachten, zichtbare gebreken, beschadigingen of niet conformiteit aan de bestelling, op straffe van verval binnen de vijf dagen na aflevering van het product of de dienst ter kennis te brengen aan BR-Performance per aangetekend schrijven. Indien de klant onmiddellijk opmerkt dat er een probleem is bij de aflevering van het product of de dienst, dient hij het goed slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Leveringen worden geacht te zijn aanvaard in het geval de klant BR-Performance niet, tijdig, ter kennis brengt van haar eventuele klachten op de wijze zoals vermeld in huidig artikel.

Ondertekening van de prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de daarin vermelde prestaties werden geleverd.  

6.2.      BR-Performance garandeert dat de door haar verkochte producten en/of diensten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachting van de klant.

6.3.      BR-Performance hanteert volgende garanties:

 • De producten zoals verkocht door BR-performance: Wettelijke garantietermijn van 2 jaar;
 • Herprogrammatie stage 1: De motor parameters blijven binnen de door de constructeur gestelde veiligheidsnormen. BR-Performance voorziet dan ook een garantie van 2 jaar voor de negatieve gevolgen op de motor die enkel te wijten zijn aan de herprogrammatie door BR-Performance.
 • Herprogrammatie stage 2 – 3: De wijzigingen zoals doorgevoerd in de herprogrammatie stage 2 en 3 zorgen ervoor dat het voertuig buiten de veiligheidsnormen zoals voorzien door de constructeur valt, BR-Performance kan dan ook geen enkele garantie geven op de eventuele negatieve gevolgen op het voertuig en de motor (slijtage, veiligheid,…) ten gevolge de herprogrammatie.

6.4.      Voor een termijn van 5 jaar vanaf het moment van de oorspronkelijke herprogrammatie voorziet BR-Performance in een garantie van haar software die erin bestaat dat:

 • Indien de constructeur van het voertuig van de klant een update zou uitvoeren op de autosoftware van de klant en hierdoor de herprogrammatie uitgevoerd door BR-Performance zou verdwijnen, verbindt BR-Performance zich ertoe de initiële herprogrammatie gratis terug te plaatsen;

6.5.      De garantie kan in geen geval worden ingeroepen:  

6.5.1. Bij verkeerd gebruik van het product;

6.5.2. Wanneer het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan BR-Performance;

6.5.3. Wanneer eventuele schade veroorzaakt wordt door overmacht (zoals hierna omschreven);  

6.5.4. In geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;  

6.5.5. Wanneer opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de klant;  

6.5.6. Schade aan het product door toedoen van de klant;

6.6.      De garantie kan niet worden ingeroepen in geval problemen van het voertuig ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, een defect ten gevolge van slecht onderhoud, of een productfout door de wagenbouwer.

6.7.      Om zich te kunnen beroepen op de garantie van het product dient de klant binnen de twee maanden nadat hij het gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken BR-Performance op de hoogte brengen van het gebrek en dit per aangetekend schrijven.  

6.8.      De waarborg voor de garantie beperkt zich desgevallend tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van onder meer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar BR-Performance en nadien terugbezorgen bij de klant en zonder dat de klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding. De waarborg beperkt zich alleszins tot het vervangen van het gebrekkige product, voor zover vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt de waarborg zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product, voor zover dit mogelijk is.

6.9.      BR-Performance kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die in het voertuig worden achtergelaten.

6.10.   De klant weet en accepteert dat BR-Performance op geen enkel moment aansprakelijk kan gesteld worden voor enige (in)directe, incidentele, gevolgschade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met de producten en/of diensten van BR-Performance.

6.11.   De aansprakelijkheid van BR-Performance is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor BR-Performance verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering. Zelfs in geval van zware fout is de aansprakelijkheid van BR-Performance beperkt tot de som van 25.000,00 EUR.  

 

7.     Eigendomsoverdracht, levering en retentierecht 

7.1.      De geleverde producten blijven eigendom van BR-Performance, zelfs indien deze producten werden gewijzigd of geïncorporeerd, tot de volledige betaling van de prijs, i.e. de hoofdsom vermeerderd met de eventuele interesten, kosten en belastingen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, is de klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de klant op het ogenblik van de levering. Vanaf de levering draagt de klant alle risico’s betreffende de verkochte goederen.

7.2.      De levering van producten gebeurt steeds ‘ex works’. 

7.3.      Indien de klant in gebreke blijft zijn voertuig tijdig af te halen, kan een bewaarloon worden aangerekend. 

7.4.      De klant wiens wagen niet conform de afspraken tijdig kan ter beschikking stellen, zal BR-Performance hiervan minstens 48 uur op voorhand, schriftelijk en ondubbelzinnig verwittigen.

7.5.      Bij de tweede annulatie van een gemaakte afspraak dient een vergoeding betaald te worden aan de andere partij ten bedrage van 20% van de ten aanzien van de klant opgemaakte offerte binnen de 8 dagen na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting van de klant om de bestelde onderdelen te betalen conform artikel 2.5.

7.6.      Bij installatie van aftermarket parts is de klant verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van zijn/haar onderdelen (nl. de originele onderdelen die op verzoek van de klant vervangen worden door BR-Performance). De klant doet afstand van zijn originele onderdelen indien deze niet worden opgehaald binnen de termijn van 14 dagen, ingaande vanaf de datum van installatie.

 

8.     Facturatie en betaling.

8.1.      Alle prijzen worden steeds uitgedrukt in euro.

8.2.      De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar ten laatste bij ontvangst van de goederen.

8.3.      Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder dat een aanmaning noodzakelijk zal zijn, van dag tot dag een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan, afhankelijk van de aard van de rechtsverhouding (consument dan wel onderneming), (i) de gewone wettelijke intrestvoet verhoogd met 5% zonder dat deze intrest lager kan zijn dan 10% per jaar, dan wel (ii) de intrestvoet vastgesteld in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8.4.      Tevens is er als schadevergoeding wegens de niet- of de laattijdige betaling en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% voor niet-betaling of laattijdige betaling tot en met 1500,00 EUR met een minimum van 120,00 EUR. Voor niet-betaling of laattijdige betaling vanaf 1501,00 EUR tot en met 10.000,00 EUR bedraagt het schadebeding 10% van het factuurbedrag. Voor niet-betaling of laattijdige betaling voor bedragen groter dan 10.000,00 EUR geldt een schadebeding van 8%. Dit schadebeding dient ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en laat het opeisen van een rechtsplegingsvergoeding voor de gerechtelijke invorderingskosten onverlet. 

8.5.      Bij niet-betaling behoudt BR-Performance zich het recht voor om het retentierecht uit te oefenen, totdat de volledige betaling is gebeurd.

 

9.     Klachten

9.1. BR-Performance doet steeds al het mogelijke om haar klanten tevreden te stellen. In het geval de klant toch klachten zou hebben voor wat betreft de goederen en/of diensten van BR-Performance, kan deze de klachten richten aan BR-Performance via (gegevens + werking klachtenprocedure).

9.2. BR-Performance streeft ernaar om elke klacht binnen de 14 werkdagen dagen te behandelen.

 

10.  Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee BR-Performance ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de klant kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of België al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen zowel in BR-Performance als in de bedrijven waarvan BR-Performance de goederen, grondstoffen of andere hulpmiddelen betrekken of waar BR-Performance enige prestatie dient te verrichten, beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook, belemmeringen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden, schaarste aan vervoermiddelen, beperkingen of belemmeringen van de productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en/of hulpstoffen, brandstoffen en/of energie. 

 

11.  Intellectuele rechten van BR-Performance.

11.1.   De goederen, diensten en de inhoud en alle onderdelen van de website van BR-Performance (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan BR-Performance of aan derden die het gebruik ervan aan BR-Performance hebben toegestaan. De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van goederen of diensten door BR-Performance houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook, om een automatische link in te stellen tussen de website van BR-Performance en een andere website dan wel enige link die automatisch teruggekoppeld naar de website van BR-Performance, zonder toestemming van BR-Performance. 

11.2.   In het bijzonder blijft de door BR-Performance aangeboden software uitsluitend eigendom van BR-Performance. Er wordt aan de klant enkel een persoonlijk, tijdelijk en niet-exclusief gebruiksrecht toegestaan, welke de klant onder geen enkele vorm kan overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bezwarende noch ten kosteloze titel. De klant zal de programmatuur op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden. Het is de klant verboden de programmatuur te kopiëren. Het is de klant verboden de software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BR-Performance. Bij het beëindigen van het gebruik van de programmatuur, zal de klant alle exemplaren van het programmatuur en bijbehorende documentatie en handleidingen, vernietigen. De klant zorgt ervoor dat de software vertrouwelijk blijft.

11.3.   Enige inbreuk op de intellectuele rechten van BR-Performance kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

12.  Implicaties aanpassingen aan voertuig en verplichtingen van de klant

12.1.   De aanpassingen doorgevoerd aan het voertuig kunnen als gevolg hebben dat de CO2-uitstoot, de NOx-uitstoot en/of het verbruik van het voertuig wijzigen. Dit zowel in positieve als negatieve zin. De klant erkent dat BR-Performance hem/haar op de hoogte heeft gebracht van de impact van dergelijke wijzigingen op de CO2-uitstoot, de NOx-uitstoot en/of het verbruik van het voertuig, met inbegrip van de mogelijke fiscale gevolgen.

12.2.   De aanpassingen doorgevoerd aan het voertuig kunnen ressorteren onder het principe “grondige veranderingen”. De doorgevoerde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het voertuig niet meer overeenstemt met het bestaande goedkeuringscertificaat, proces-verbaal van goedkeuring (PVG), de afgesloten verzekering of certificaat van overeenstemming (C.O.C.) van het voertuig, waardoor het voertuig zich niet meer op de openbare weg mag begeven.

12.3.   Door de ondertekening van huidige algemene voorwaarden bevestigt de klant op de hoogte te zijn van de verplichtingen die op haar rusten alvorens beroep te doen op de diensten van BR-Performance en/of de producten van BR-Performance aan te kopen. De klant bevestigt daarenboven het nodige te hebben gedaan om zich te conformeren aan de geldende wetgeving voor wat betreft de aankoop en het gebruik van de goederen en/of diensten van BR-Performance.

Tot de verplichtingen rustende op de klant behoren onder andere, zonder daartoe beperkt te zijn:

-           Goedkeuring verkregen hebben van de constructeur van het voertuig alvorens enige veranderingen te (laten) doorvoeren aan het voertuig;

-            De nodige stappen te ondernemen met zicht op het onmiddellijk laten keuren van het voertuig na de uitgevoerde aanpassingen;

-            Het nodige te doen om ervoor te zorgen dat het certificaat van overeenstemming, het goedkeuringscertificaat en het proces-verbaal van goedkeuring aangepast zijn aan het gewijzigde voertuig.

-            De nodige instanties op de hoogte te brengen, waaronder de verzekeringsonderneming van de klant, van de aan het voertuig aangebrachte wijzigingen;

-            Zich op geen enkel moment op de openbare weg te begeven met een voertuig dat hiertoe niet is toegelaten ten gevolge de doorgevoerde aanpassingen.

 

12.4.   Door ondertekening van de huidige algemene voorwaarden bevestigt de klant voldoende ter kennis te zijn van alle gevolgen die de goederen en /of diensten van BR-Performance kunnen hebben op het voertuig.

12.5.   BR-Performance kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden (i) indien de klant van het voertuig, om eender welke reden, geen goedkeuring krijgt om zich opnieuw op de openbare weg te begeven en/of (ii) voor enige wijziging aan de CO2-uitstoot, NOx-uitstoot alsook het verbruik van het voertuig ten gevolge de doorgevoerde aanpassingen.

 

13.  Diverse bepalingen

13.1.   Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door BR-Performance houdt nooit een afstand van recht in.

13.2.   De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg.

13.3.   Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerking met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met BR-Performance op volgend adres: Molenweg 94, Unit 2, 2830 Willebroek.

13.4.   Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de klant een consument is in de zin van Boek VI Wetboek Economisch Recht of in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer hij de diensten of producten welke het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

13.5.   Wanneer de klant geen consument is in de zin van artikel 13.4 hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, mits volgende aanpassingen:

 

●        De opgegeven leveringsdatum of –termijn is altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper;

●        De producten zoals verkocht door BR-performance hebben een garantietermijn van 1 jaar;

●        BR-Performance kan enkele aansprakelijk worden gesteld in geval van zware of opzettelijke fout;

●        Bij een herprogrammatie stage 1 voorziet BR-Performance een garantie van 1 jaar voor de negatieve gevolgen op de motor die enkel te wijten zijn aan de herprogrammatie door BR-Performance.

●        De rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn uitsluitend bevoegd.

 

 

1.     Geschillen en bevoegdheid.

1.1.      In geval van enige betwisting tussen BR-Performance en de klant in verband met het gebruik van de diensten van BR-Performance, de aankoop van de producten van BR-Performance en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst tussen BR-Performance en de klant zijn enkel de Nederlandstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. 

1.2.      Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 • Milltek
 • Forge
 • Sachs Performance
 • Mountune Performance
 • KW Suspensions
 • BMC Air Filters
 • Carbonio
 • Akrapovic
 • Ragazzon
 • Ferodo Racing
 • Red Bull
 • Cargraphic
 • Supersprint
 • Pipercross
 • RSR Spa
 • Remus
 • Armytrix
 • HRE
 • IPE Exhaust
 • Thor
 • RSR Nurburg

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.